Jak můžete zdokonalit proces odběru vzorků pro zajištění co nejlepší péče o vaše pacienty?

Poskytovatelé zdravotních služeb se snaží dělat maximum pro to, aby chránili své pacienty. Proces odběru vzorků hraje pro zajišťování kvalitní péče klíčovou roli, avšak zároveň přináší velké riziko chyb. Jaká jsou v tomto procesu kritická místa a jak jej můžete vylepšit?
Jak můžete zdokonalit proces odběru vzorků pro zajištění co nejlepší péče o vaše pacienty?

I přes veškerou snahu o dosažení co největší kvality může během poskytování péče docházet k chybám, a to zejména při odběru vzorků. Rizikem může být nesprávná manipulace se vzorky, nesprávné označení, kontaminace vzorku, chybná identifikace pacienta nebo špatné zaznamenání výsledků. Takové scénáře mohou v lepším případě vést k odmítnutí vzorků a nutnosti opakovat celý proces, v horším případě k určení nesprávné diagnózy nebo léčby. Chyby během odběru, přepravy nebo vyšetření vzorků tak způsobují nepříjemnosti jak pacientům, tak zdravotnickým pracovníkům, a způsobují také nadbytečné zvyšování nákladů pro dané zdravotnické zařízení.

Není proto divu, že poskytovatelé zdravotních služeb, kteří odmítají tyto chyby riskovat, mají stanovené přísné postupy pro sběr, manipulaci a zpracování vzorků. Tyto postupy jsou založené na správné identifikaci – jedná se především o:

  • potvrzení identity pacienta – identifikační údaje bývají opakovaně kontrolovány, aby byla zajištěna jejich správnost
  • správné přiřazení vzorku a pacienta – odpovědný pracovník musí zajistit správné označení štítku na správné nádobce a odebrání správného typu vzorku od správného pacienta
  • přesná a jednoznačná dokumentace vzorků, výsledků a záznamů o pacientech – způsob, jakým jsou výsledky testů dokumentovány a ověřovány v záznamech, se může v různých zdravotnicích zařízeních lišit, avšak procesy v laboratořích jsou vždy závislé na identifikátorech zaznačených na štítku na odebraném vzorku

V ambulantních laboratořích může být snadné zajistit správnou identifikaci pacienta i vzorku, protože pacient může správnost údajů na vzorku zkontrolovat a potvrdit, avšak odběr vzorků v nemocnicích nebo zařízeních dlouhodobé péče může být z mnoha důvodů ošemetný. V případě, že pacienti nejsou plně bdělí nebo plně mobilní, ne vždy je možné zapojit je do procesu ověřování. Při zajišťování zdravotní péče působí také mnoho rušivých vlivů, jako například ošetřující sestra, lékař nebo návštěva rodinných příslušníků. I vyšší počet pacientů a větší objem rutinních požadavků, které musí být v laboratoři vyřešeny během jednoho dne, mohou vyvolávat tlak na rychlejší tempo, a tak zvyšovat riziko chyb. Pracovníci odpovědní za odběr vzorků pak mnohdy ve spěchu dostatečně neověří identitu pacienta a správnost informací na štítku, který často na nádobku se vzorkem nalepí až potom, co opustí místnost. 

Proto je důležité, aby se zdravotnická zařízení zaměřila na tato kritická místa v procesu odběru vzorků, a stanovila jejich řešení jako prioritu.

Tři hlavní kroky, které vám pomohou eliminovat chyby při odběru vzorků:

Krok 1 – uložte pracovníkům povinnost označovat vzorky přímo v místě odběru

Jak již bylo zmíněno výše, „obyčejný“ štítek může mít v průběhu péče o pacienta velký význam. Informace, které nese, mohou mít vliv na stanovení diagnózy a léčby. Proto je jeho přítomnost na nádobce se vzorkem tak důležitá, a jeho absence nebo nepřesnost informací mohou mít nepříznivé důsledky.

Čím více času uplyne od označení štítku po jeho aplikaci, tím větší je šance, že bude štítek umístěn na špatný vzorek. Proto by mělo každé zdravotnické zařízení klást důraz na označování vzorků ihned po jejich odběru.

Zároveň je důležité, aby štítek nesl správnou informaci. Pokud je pacient bdělý, nejlepším postupem je, pokud sám poskytne identifikační údaje, zkontroluje jejich správnost na etiketě a ověří, že nádobka se vzorkem byla řádně označena. Pokud bdělý není, měl by k ověření identity sloužit identifikační náramek, a další pracovník by měl dohlédnout na správnost údajů a řádné označení vzorku. Třetí a velmi spolehlivou možností je využití čárových kódů na identifikačních náramcích i na štítcích pro označování vzorků a automatické ověření jejich shody.

Krok 2 – zjednodušte označování vzorků přímo v místě odběru

Cokoliv uděláte, abyste snížili riziko lidské chyby při označování vzorků, se s největší pravděpodobností vyplatí, avšak dodržování předepsaných postupů a zajišťování přesnosti by mělo být zároveň co nejsnazší. Automatizace procesů může být velkým přínosem při snaze zajistit stoprocentní přesnost uprostřed zmatků, které mohou ve zdravotnických zařízeních během rušného dne nastat.

Pokud budou pracovníci schopni získávat objednávky odběrů na svém mobilním terminálu, naskenovat kód z identifikačního náramku, vygenerovat odpovídající štítek a vytisknout jej přímo v místě odběru pomocí mobilní tiskárny, dodržování potřebných postupů pro bezchybné zpracování vzorků pro ně bude mnohonásobně jednoduší. Zařízení navržená speciálně do zdravotnického prostředí navíc umožňují čtení kódů bez ohledu na to, v jakém stavu štítek je – ať už je zkroucený, lesklý nebo špatně vytištěný. Zároveň přečtou kódy, i když nejsou natočené přesně ke snímači, takže není třeba pacienta budit, aby pracovník mohl naskenovat kód z náramku. Jednoduchost a automatické ověřování štítků tak pomáhají předcházet běžným chybám, které mohou při odběru vzorků vznikat, a zároveň zlepšují celkové řízení procesů v laboratořích.

Krok 3 – zajistěte, aby štítky zůstávaly čitelné během celého procesu

Od chvíle, kdy je etiketa vytištěna, do chvíle, kdy jsou odebrané vzorky testovány a výsledky zaznamenány, projde nádobka se štítkem pravděpodobně rukama více lidí a přijde do styku s tekutinami a jinými látkami včetně amoniaku, peroxidu vodíku nebo jiných dezinfekčních prostředků. Během přepravy a skladování může být také vystavena extrémním teplotním změnám nebo jiným výkyvům prostředí.

Pokud není štítek dostatečně odolný, aby všechny tyto vlivy vydržel, stane se nečitelným a vzorek je pak nepoužitelný. Na výběru správného typu štítku byste si tedy měli dát obzvlášť záležet.

Pokud si nejste jistí výběrem správného hardwarového vybavení nebo spotřebního materiálu, nechte si poradit. Investovat do kvalitních technologií se vyplatí – umožní vám to vylepšit celý proces odběru vzorků z hlediska rychlosti, přenosit i bezpečnosti. To se nakonec projeví také v návratnosti vašich investic. Prohlédněte si naši nabídku mobilních terminálů, mobilních tiskáren či spotřebního materiálu, které jsou speciálně určeny do zdravotnického prostředí, a v případě potřeby neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Náš tým zkušených odborníků rád zodpoví vaše otázky a navrhne řešení podle vašich specifických požadavků.

KONTAKTUJTE NÁS:

obchod@datascan.cz+420 545 215 558

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.