Mytí rukou je důležité. Nezapomínáte však na čištění zařízení, kterých se Vaše ruce dotýkají celý den?

Důkladná dezinfekce mobilních počítačů, tabletů, tiskáren, skenerů a jiných zařízení je klíčová pro zabránění šíření infekce na veřejných i pracovních prostorách. Existuje však správný i špatný způsob, jak čištění provádět.
Mytí rukou je důležité. Nezapomínáte však na čištění zařízení, kterých se Vaše ruce dotýkají celý den?

Vzhledem k nedávné rychle se rozvíjející situaci s koronavirem COVID-19 přichází celá řada otázek, jak skenery, tiskárny a další produkty čistit, aby byli pracovníci v první linii co nejvíce uchráněni. Ti každodenně používají zařízení v nemocnicích, skladech, obchodech, distribučních a logistických centrech a jiných místech a přichází do styku s nejrůznějšími bakteriemi, přičemž největší šíření probíhá u zařízení, která si předávají pracovníci napříč směnami.

Nejdůležitějším aspektem, který je potřeba brát v úvahu při čištění je ten, že pokyny, jak čistit a čím čistit, se pro každé zařízení liší. Neexistuje tedy jednotný postup. Pro tyto případy přišla společnost Zebra s jednoduchým nástrojem, ve kterém naleznete podrobné pokyny, jak konkrétně dezinfikovat každý model skeneru, tiskárny či mobilního terminálu. Jeho nevýhodou je pouze ta, že je určen pouze pro produkty Zebra.

V tomto nástroji naleznete podrobné pokyny, jak důkladně vydezinfikovat kryt, tlačítka, obrazovku (je-li to možné) a další součásti zařízení. Je zde uvedeno, které čisticí prostředky je bezpečné používat, i seznam prostředků, které by se naopak používat neměly. Nechybí ani bezpečnostní opatření a osvědčené postupy pro manipulaci se zařízením během procesů čištění, proto si je před čištěním důkladně nastudujte. V případě dotazů či jakýchkoliv nejasností se však můžete kdykoliv obrátit na náš tým podpory.

Velice zajímavý je rovněž dokument s názvem „Nejlepší postupy pro prevenci infekcí“, v originále „Best Practices for Infection Prevention“, který napsal Darrel Hicks, celostátně uznávaný odborník na kontrolu infekcí. I když byl napsán pro zdravotnický průmysl, doporučení zde uvedená poskytují pevný základ pro společnosti při přijímání opatření na ochranu zdraví zaměstnanců i zákazníků, a to ve všech odvětvích.

Dokument mimo jiné pojednává o šesti nejčastějších mýtech o potenciálních rizicích, která mobilní zařízení představují v prostředí zdravotní péče. Prezentuje fakta, která pomáhají s rozhodovací pravomocí zavádět nové zásady a procesy pro čištění a dezinfekci mobilních zařízení používaných pracovníky ve zdravotnických zařízeních. O které mýty se tedy jedná?

RIZIKO INFEKCE

GFX | blog | blog-cisteni_zarizeni-1.png

MÝTUS: Mobilní počítače a mobilní telefony nemohou šířit smrtící viry.

REALITA: Mobilní zařízení jsou v nemocnicích všude. Cestují z pokojů pacientů do laboratoří, operačních sálů, jednotek intenzivní péče a dalších nemocničních prostředí. Riziko šíření infekcí znepokojivě stoupá.

FAKTA: Mobilní počítače, skenery, tiskárny a mobilní telefony jsou součástí života v nemocnicích. Kvůli jejich neustálému celodennímu kontaktu s rukama, tvářemi a ušima pracovníků se jejich obrazovky nevyhnutelně zaplní četnými bakteriemi. Zejména mobilní telefony, kvůli teplu generovanému jejich bateriemi a skutečnosti, že jsou často skladovány na tmavých a teplých místech, jako jsou kapsy, fungují jako živná půda pro bakterie. Typický mobilní telefon má 18krát více škodlivých bakterií než klika na veřejné toaletě.

Zatímco důležitost používání dezinfekčních prostředků na ruce k zabránění šíření bakterií je dobře známá, zavádění postupů a protokolů pro čištění a dezinfekci mobilních zařízení není až tak rozšířené.

Faktem je, že pokud nejsou mobilní zařízení, jako jsou tiskárny a skenery, řádně vyčištěna nebo dezinfikována po každé interakci s pacientem, existuje riziko, že zařízení přenese potenciálně smrtelné bakterie. Tento řetězec infekce od pacienta přenášejícího smrtící patogen pak ohrožuje ostatní pacienty a personál.

MYTÍ RUKOU

MÝTUS: Zdravotničtí pracovníci dodržují přísné kontroly o hygieně rukou, aby zabránili nebo kontrolovali šíření infekčních nemocí.

REALITA: Překvapivou pravdou je, že zdravotníci si nemyjí ruce tak často, jak by měli. Ve skutečnosti je míra dodržování mytí rukou v mnoha nemocnicích pouhých 30 % doby, kdy jsou v kontaktu s pacienty.

FAKTA: Praxe hygieny rukou je široce uznávána jako důležitá první obrana proti infekcím. Očekává se, že zdravotničtí pracovníci, kteří přijdou do kontaktu s pacienty, si budou během každé interakce s pacientem mýt ruce několikrát. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje nedostatečnou hygienu rukou za jedno z nejvýznamnějších přispěvatelů k infekcím a poskytuje pokyny pro situace, kdy je pacientovi poskytována zdravotní péče.

Nízká míra dodržování pravidel mytí rukou bohužel vytváří scénáře, ve kterých se z mobilních zařízení stávají předměty, které mohou přenášet nemoci.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

GFX | blog | blog-cisteni_zarizeni-3.pngMÝTUS: Otřením mobilního zařízení hadříkem z mikrovlákna jej vyčistítevydezinfikujete.

REALITA: Čištění a dezinfekce jsou dva různé procesy a obvykle zahrnují dva různé kroky. Optimálních výsledků lze často dosáhnout použitím „nejkvalitnějšího“ hadříku z mikrovlákna.

FAKTA: I když je mobilní zařízení očištěno od otisků prstů, povrch zařízení může být stále pokryt potenciálně škodlivými bakteriemi. Případně, i když bylo zařízení dezinfikováno, nemusí být nutně čisté.

I když se pojmy „čištění“ a „dezinfekce“ často používají zaměnitelně, mají výrazně odlišné definice. Čištění je procesem, kterým jsou z povrchu předmětu odstraněny cizí materiály, jako jsou špína a nečistoty. Pravidelné čištění zařízení otíráním vlhkým hadříkem z mikrovlákna často stačí k odstranění mnoha druhů bakterií. K odstranění nebezpečnějších a dlouhotrvajících bakterií je často zapotřebí další úroveň dekontaminace.

Proces dezinfekce je nutný pro maximalizaci eliminace bakterií. Jde o použití chemického postupu, který eliminuje prakticky všechny uznávané patogenní mikroorganismy, ale ne nutně všechny mikrobiální formy, na neživých předmětech. Pro správnou dezinfekci a zmírnění rizika zanechání škodlivých bakterií na povrchu zařízení je důležité dodržovat pokyny uvedené na prostředku, který se používá pro proces dezinfekce.

Dobrým orientačním pravidlem je, že zařízení by mělo být dezinfikováno na začátku pracovního dne, případně dodržení poměru 5:1. Zařízení by tedy mělo být vydezinfikováno poté, co bylo pětkrát vyčištěno hadříkem z mikrovlákna.

ZAŘÍZENÍ PACIENTŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

MÝTUS: Mobilní telefony používané pacienty nemocnic a jejich návštěvníky nepředstavují rizikový faktor pro šíření infekcí.

REALITA: Mobilní telefony pacientů a návštěvníků mají ve skutečnosti dvakrát vyšší pravděpodobnost, že obsahují potenciálně nebezpečné bakterie, než mobilní telefony zdravotnických pracovníků.

FAKTA: I když nebyla zjištěna žádná definitivní souvislost mezi mobilními telefony pacientů a návštěvníků a šířením infekcí, nedávná studie publikovaná v American Journal of Infection Control předložila znepokojivé výsledky testů na 200 mobilních telefonech, z nichž 133 patřilo pacientům a jejich návštěvníkům a 67 zdravotnickým pracovníkům.

Vzorky, které byly odebrány, ukázaly, že přibližně 40 % telefonů návštěvníků a pacientů obsahovalo bakterie způsobující onemocnění, ve srovnání s pouze 20 % telefonů zdravotnického personálu.

FREKVENCE

GFX | blog | blog-cisteni_zarizeni-5.pngMÝTUS: Plánování čištění a dezinfekce mobilních zařízení by mělo být stejné ve všech prostorách nemocnice.

REALITA: Frekvence čištění mobilních zařízení závisí na typu předmětů a na tom, kde se nacházejí.

FAKTA: Způsob, jakým se každé mobilní zařízení používá, a místa, kde se používají, by měly určovat plán čištění a dezinfekce. Dezinfekce přístrojů, které se používají například na pokojích pacientů, kde dochází k většině interakcí mezi zdravotníky a pacienty, by měla být mnohem častější než v jiných místech nemocnice.

Na druhé straně nemocniční laboratoře jsou kontrolovaná prostředí, která mají velmi přísné pokyny pro čištění a dezinfekci zařízení. Proto existuje méně proměnných a riziko křížové kontaminace. JIP, jednotky srdeční péče a izolované pokoje pacientů mají podobné předepsané požadavky jako laboratoře.

ŽIVOTNOST

MÝTUS: Všechna mobilní zařízení vydrží opakované dezinfekční postupy.

REALITA: Ne všechna mobilní zařízení jsou dostatečně odolná, aby vydržela časté náročné čištění a dezinfekci.

FAKTA: Časté čištění a dezinfekce mobilních zařízení jsou důležitými kroky v prevenci šíření bakterií mezi pacienty a pečovateli. Existuje mnoho čisticích roztoků, které lze použít k čištění zařízení, ale mnoho chemikálií v těchto roztocích může mít drsný účinek na lisovaný plast a způsobí tak zlomení či praskliny materiálu.

Aby mobilní zařízení vyhovovalo nemocničním zásadám kontroly infekcí, mělo by mít odpovídající krytí (IP), čímž se zabrání vniknutí chemických čisticích roztoků do zařízení a jeho poškození. Vnější plast na zařízení musí být dostatečně pevný, aby vydržel vystavení agresivním chemikáliím.

Zásady čištění veškerého vybavení

Je zřejmé, že je potřeba zvýšit povědomí o riziku infekce a vyvinout zásady a postupy pro pravidelné čištění a dezinfekci veškerého zařízení ve všech odvětvích. Je rovněž potřeba zvýšit povědomí o zásadách hygieny rukou a sledovat jejich dodržování.

I když v současné době neexistují žádné konkrétní publikované normy pro čištění a dezinfekci mobilních zařízení, společnosti by si měli zavést formální protokoly, které jasně stanoví odpovědnosti, načasování i postupy. Měly by být prováděny pravidelné vzdělávací a školicí programy a zavedeny osvědčené postupy spolu s programy sledování dodržování předpisů.

Neváhejte a zaveďte pro svou společnost zásady čištění veškerého vybavení a zajistěte, aby vaši zaměstnanci pravidelně a řádně dezinfikovali mobilní zařízení, skenery, tiskárny a další zařízení. Tím ujistíte své zaměstnance i zákazníky, že děláte vše pro to, aby se sdílené technologické nástroje nestaly potenciálním zdrojem přenosu virů.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.