Zastavte plýtvání krví pomocí technologií

Poslední dobou je v krevních centrech zaznamenán trend rostoucí poptávky a zároveň poklesu dárcovství. Je tedy vhodné podniknout určité kroky, aby se zajistilo, že s každou přijatou jednotkou bude správně manipulováno, bude správně skladována a následně i distribuována. Podívejte se na konkrétní způsoby, jak mohou v této situaci technologie pomoci.
Zastavte plýtvání krví pomocí technologií

Dlouhodobá zdravotní krize

Lidé jsou schopni přežít týdny bez jídla a pár dní bez vody. Ztráta krve však může být smrtelná během pouhých pěti minut. Proto záchranáři, traumatologická centra a další osoby pověřené záchranou životů potřebují nepřetržitý přístup k čisté krvi na vyžádání a krevní banky musí být schopny dodávat jednotky pro osm hlavních i pro vzácné krevní skupiny.

Přesto požadavky na krev a krevní plazmu převyšují dárcovství a akutní nedostatek dárců ohrožuje dlouhodobé zdravotní krize. Na klesající a nestabilní úroveň dodávek neexistuje žádné rychlé řešení. Když pomineme motivaci lidí darovat krev prostřednictvím celosvětových akcí krve jako je např. Světový den dárců krve, mohou problém částečně vyřešit i technologie. Co je tedy možné udělat pro zastavení plýtvání a zajištění, aby každý přijatý krevní produkt zůstal dostupný po celý svůj životní cyklus?

Nejčastější důvody, proč může být darovaná krev zlikvidována dříve, než je distribuována pacientovi v nouzi, jsou:

 • diskvalifikovaný vzorek,
 • nesprávná manipulace,
 • nesprávné skladování,
 • nesprávné záznamy.

Každému z nich je možné se vyhnout. Musí však být zavedeny správné procesy a technologie, které zajistí pečlivý screening dárců a dohled nad krevními produkty při jejich přesunu z místa odběru do laboratoře, poté do krevní banky a případně do místa transfuze.

Uchovávání krve začíná už v době darování

Velmi důležité je správné označení lahvičky s krví již v místě, kde dochází k odběru krve. Pokud štítek obsahuje nesprávné informace, je umístěn na nesprávné lahvičce nebo zcela chybí, bude krev laboratoří odmítnuta. Součástí procesu testování a přijetí dárcovství je korelace krve se správnou anamnézou pacienta. V každém místě, kde se odebírá krev, by měly být dostupné následující technologie:

Touto kombinací technologií je možno před odběrem krve potvrdit totožnost pacienta, získat jeho EHR (Electronic Health Record) a ověřit způsobilost dárce. Pokud dárce projde úvodním screeningem, může flebotomista (lékař speciálně vyškolený k odebírání vzorků krve od pacientů a provádění základních laboratorních úkolů) okamžitě vytisknout sadu štítků s čárovým kódem obsahující informace o dárci a dárcovství. Pro spuštění monitorování chladícího řetězce lze také vygenerovat štítek s teplotním čidlem.

Se všemi štítky nalepenými na lahvičkách se vzorky a krevními vaky v místě odběru je vzorek krve přijat laboratoří k testování, a pokud vzorek projde, může dojít k darování. Jakmile je darování dokončeno, flebotomik jednoduše znovu naskenuje štítky s čárovým kódem, aby potvrdil, kam byly jednotlivé vzorky odeslány a jednotky krevních vaků uloženy spolu s časem těchto akcí. Digitální záznam každé jednotky lze jednoduše monitorovat a krev správně spravovat. Díky tomu nemůže dojít ke ztrátě krve při přepravě, ponechání na pultu nebo příliš dlouhému skladování.

Urychlení testování a akceptace

V případě, že laboratoře dostanou řádně označené lahvičky s krví, pak:

 • rychlé naskenování čárového kódu může potvrdit příjem,
 • vzorky mohou být automaticky analyzovány,
 • výsledky mohou být okamžitě hlášeny v EHR nebo zaslány klinickému týmy, který řídí zásobování krevních bank nebo proces transfuze.

Pokud je vzorek krve považován za bezpečný a přijatelný, mohou být související krevní vaky (tedy všechny darované jednotky) označeny podle globálního standardu ISBT 138. Primární i sekundární štítky umístěné na sáčcích by měly obsahovat jedinečné identifikační číslo „daru“ (DIN), aby bylo možné vysledovat trasu „od žíly k žíle“. Jakmile jsou štítky nalepeny, jejich čárové kódy lze naskenovat, analyzovat a ověřit.

Pokud navíc zdravotničtí pracovníci použijí snímače čárových kódů s nainstalovaným softwarem Zebra Blood Bag Parse+, je možné pak skenovat všechny kódy najednou, včetně DIN, kódu krevní skupiny, data odběru, data expirace či speciálního testovacího kódu.

Veškerá darovaná krev vstupující z krevního centra do zásobování byla až do tohoto okamžiku řádně prověřena. Poté krevní vaky pokračují v pohybu dodavatelským řetězcem (z laboratoře do místa transfuze), přičemž tento automatický ověřovací proces je možné snadno opakovat.

Odpovědnost a dodržování předpisů

Vždy existuje riziko ztráty krevního zásobení v důsledku opožděného zpracování nebo převodů. Pokud je krevní vak ponechán bez dozoru či je vystaven teplotám, které by mohly ohrozit bezpečnost a kvalitu, pak je zpochybněna účinnost jednotky. A v případě, že existují nějaké pochybnosti o životaschopnosti krve, je docela možné, že se stane nepoužitelnou a přijde vniveč.

Čím více se však dokáže zautomatizovat sledovatelnost, tím snazší bude zabránit chybám, které by učinily krev nepoužitelnou. Krevní transfuze jsou navíc považovány za léčebné procedury. Cokoliv, co ohrožuje přesnost laboratorních výsledků nebo identifikaci krve, by mohlo zvýšit riziko neúčinné léčby a souvisejících nákladů pro pacienta i poskytovatele zdravotní péče. Jinými slovy – je vhodné vytvořit bezpečné a důvěryhodné systémy sběru, testování, zpracování, ukládání, distribuci i správu darované krve.

GFX | blog | Screenshot_2022-07-27_at_11-26-04_This_Can_Give_Blood_Banks_More_Assurance_That_Blood_Products_are_Viable_Zebra_Blog.pngDíky elektronickým systémům je možné:

 • vytisknout křížové štítky, které pomáhají ověřit, zda je správná krevní složka odeslána do správné krevní banky nebo nemocnice ve správný čas a umístěna do správného chladícího zařízení,
 • omezit přístup, aby bylo zajištěno, že v místech, kde se odebírá, testuje nebo skladuje krev, je pouze vyškolený personál,
 • sledovat a udržovat teplotu skladované krve,
 • zajistit, aby se správná krevní složka a množství krevní jednotky dostalo na správné místo a zároveň ve správný čas v případě, že je potvrzena potřeba pacienta.

Je rovněž možné potvrdit, že každý štítek krevního vaku odpovídá údajům o pacientovi vloženým do jeho náramku s čárovým kódem pomocí rychlého skenování v místě péče v souladu s požadavkem ISBT (International Society of Blood Transfusion - Mezinárodní společnost pro krevní trasfuzi). To iniciuje nový informační řetězec specifický pro monitorování bezpečnosti pacientů a řízení zdravotní péče před a po transfuzi. Všechna data z krevního vaku mohou být přidána do EHR (Electronic Health Record – elektronický zdravotní záznam) pacienta jediným skenem a vitální údaje pacienta i nežádoucí reakce okamžitě hlášeny prostřednictvím skenu náramku korelujícího pacienta s EHR.

Jak je to s náklady?

Bez ohledu na náklady bychom si v první řadě měli uvědomit, že např. v USA potřebuje každé dvě sekundy krev pacient podstupující operaci nebo léčbu rakoviny, případně trpící chronickým onemocněním nebo traumatickým zraněním. Dále třeba země jako Indie hlásí v posledních letech nedostatek téměř 41 milionů kusů. Zásobování krví je tedy křehké v zemích jak s vysokými, tak i nízkými příjmy.

Možným řešením je snažit se zajistit, aby krev byla dostupná každou sekundu každého dne pro každého pacienta a to tak, že je správná krev správného dárce přiřazena správnému pacientovi. A to bez technologií nepůjde!

 1. Vše začíná procesem označování darované krve, a tedy odpovědností za každou darovanou jednotku.

 2. Analýza štítků v laboratoři usnadňuje ověření, kde a kým byla krev darována a kam by měla jít.

 3. Porovnávání štítků krevních vaků se štítky na chladícím zařízení nebo s pacientskými náramky vzbuzuje jistotu, že správný pacient dostává správnou krevní složku.

 4. Indikátory teploty dávají kontrolu nad chladícím řetězcem a pomáhají eliminovat plýtvání kvůli nejistotě. Nepoužitou krev je možné vrátit do zásoby s vědomím, že k odchylce teploty nedošlo, nebo se rozhodnout krev nepoužívat v případě, že k odchylce došlo.

A jak je to tedy s těmi financemi? Počítejte, že každý test vzorku krve stojí přibližně 100 EUR a každý krevní vak má hodnotu zhruba 125 EUR. Pokud musí být jedna darovaná jednotka odebrána z dodávky, protože není zavedena technologie pro sledování teploty jádra produktu nebo udržována odpovědnost během převodů, jsou tyto peníze ztraceny. A každá vyplýtvaná jednotka v důsledku špatného zacházení, špatného označení nebo nedostatečného dohledu zvyšuje riziko, že čistá a bezpečná krev nebude pro pacienta dostupná, když ji bude potřebovat. Zatímco investice 1 EUR na krevní vak a provozní náklady (na etikety) umožní těmto kritickým krevním a finančním ztrátám zabránit.

Věnujte tedy čas na pořízení výše zmíněných technologií. Společně pak pomůžeme zajistit, aby každá přijatá darovaná jednotka krve na celém světě byla řádně zpracována, skladována a distribuována a aby ji mohl obdržet každý pacient, který krev potřebuje.

Kontaktujte naše vyškolené pracovníky, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy a pomohou s výběrem zařízení přesně dle vašich konkrétních požadavků (obchod@datascan.cz, +420 545 215 558).

A ještě něco. Pokud můžete darovat krev, udělejte to prosím.

Datascan - systémy automatické identifikace
✖ Zavřít

Poptávka

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení záležitostí spojených s mým požadavkem.